Το να ξεστομίζεις μια λέξη είναι σαν να χτυπάς μια νότα στο πληκτρολόγιο της φαντασίας.
Για όσα δεν μπορείς να μιλήσεις πρέπει να σωπαίνεις.

Ludwig Wittgenstein

Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2014

Δημιουργία animated video

 Φτιάξτε υπέροχα animated video με το moovly και μοιραστείτε τα στο youtube και στο facebook! Το  βίντεο φτιάχτηκε με αφορμή τη συνεργασία μαθητών του 3ου και 7ου Γυμνασίου Καβάλας!


Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2014

Απρόσωπη σύνταξη


Απρόσωπα ή τριτοπρόσωπα ρήματα ονομάζονται όσα βρίσκονται στο γ΄ ενικό πρόσωπο και δε δέχονται ως υποκείμενο πρόσωπο ή πράγμα (απρόσωπη σύνταξη). Από αυτά μερικά απαντούν μόνο ως απρόσωπα, όπως τα χρή, μέλει, ἔξεστι, ενώ τα περισσότερα προέρχονται από προσωπικά ρήματα, ενεργητικά ή παθητικά. Μερικά από τα συνηθέστερα απρόσωπα ρήματα είναι:

ἀγγέλλεται μέλλει (πρόκειται)
ἀρκεῖ (είναι αρκετό) νομίζεται
δεῖ (πρέπει) ὁμολογεῖται
δοκεῖ (φαίνεται καλό, αποφασίζεται) πρέπει
ἔστι / ἔνεστι / πάρεστι (είναι δυνατόν) προσήκει (αρμόζει, ταιριάζει)
ἐγχωρεῖ (επιτρέπεται) συμβαίνει
ἐνδέχεται συμφέρει
ἔξεστι (είναι δυνατόν, επιτρέπεται) φαίνεται
λέγεται χρὴ (πρέπει) κ.ά.


Απρόσωπη σύνταξη έχουν και οι απρόσωπες εκφράσεις· αυτές είναι περιφράσεις που σχηματίζονται:

 1. α) Με το ρήμα ἐστὶ και ένα αφηρημένο ουσιαστικό ή το ουδέτερο ενός επιθέτου ή μιας μετοχής:
  ἀγαθόν ἐστι (είναι καλό) θαυμαστόν ἐστι
  ἄδηλόν ἐστι (δεν είναι φανερό) καλόν ἐστι
  ἀναγκαῖόν ἐστι κίνδυνός ἐστι
  ἀνάγκη ἐστὶ λόγος ἐστὶ (λέγεται, υπάρχει φήμη)
  ἄξιόν ἐστι (αξίζει) νόμος ἐστὶ
  δεινόν ἐστι (είναι φοβερό, παράλογο) ῥᾴδιόν ἐστι (είναι εύκολο)
  δέον ἐστὶ (πρέπει) σαφές ἐστι
  δέος ἐστὶ (υπάρχει φόβος) φανερόν ἐστι
  δῆλόν ἐστι (είναι φανερό) φόβος ἐστὶ
  δυνατόν ἐστι χρήσιμόν ἐστι
  δίκαιόν ἐστι χαλεπόν ἐστι (είναι δύσκολο)
  εἰκός ἐστι (είναι φυσικό) χρεών ἐστι (είναι αναγκαίο/μοιραίο) κ.ά.
 2. β) Με το ρήμα ἔχει και ένα τροπικό επίρρημα:
  ἀναγκαίως ἔχει (είναι αναγκαίο) κακῶς ἔχει (είναι κακό)
  ἀρκούντως ἔχει (αρκεί) καλῶς ἔχει (είναι καλό, σωστό)
  δεινῶς ἔχει (είναι φοβερό) ὀρθῶς ἔχει (είναι σωστό, ορθό)
  εὖ ἔχει (είναι καλό) ῥᾳδίως ἔχει (είναι εύκολο) κ.ά.

Το υποκείμενο των απρόσωπων ρημάτων και εκφράσεωνΤα απρόσωπα ρήματα και οι απρόσωπες εκφράσεις έχουν ως υποκείμενο:

 1. α) Απαρέμφατο:
  Δεῖ τὸν παῖδα ζῆν κατὰ τὸ πρόσταγμα τοῦ παιδαγωγοῦ.
  Προσήκει μισεῖν καὶ κολάζειν τοὺς προδότας καὶ δωροδόκους.
  Ἀνάγκη ἐστὶ μάχεσθαι.
 2. β) Δευτερεύουσα πρόταση, κυρίως ειδική, πλάγια ερωτηματική ή ενδοιαστική:
  Δῆλόν ἐστι ὅτι κέρδους ἕνεκ' ἀδικοῦσιν. [ειδική]
  Ἀγγέλλεται ὅτι βασιλεὺς ἀφίκετο. [ειδική]
  Ἄδηλόν ἐστι εἰ βουλήσονται φίλοι εἶναι. (αν θα θελήσουν) [πλάγια ερωτηματική]
  Δέος ἐστὶ μὴ παρακρουσθῆτε ὑπὸ τούτων. [ενδοιαστική]

Όταν σε μια πρόταση υπάρχει ονομαστική πτώση που έχει θέση υποκειμένου, η σύνταξη του ρήματος είναι προσωπική:
Δοκεῖ τὸ φῶς ἐναντίον εἶναι τῷ σκότει.
Ὁ Νικίας εὐτυχὴς δοκεῖ εἶναι.
Τισσαφέρνης ἐλέγετο τούτων ἄρχειν.


Η δοτική προσωπική κοντά σε απρόσωπα ρήματα και απρόσωπες εκφράσεις

1. Κοντά σε απρόσωπα ρήματα και απρόσωπες εκφράσεις τίθεται συνήθως ένας προσδιορισμός σε δοτική πτώση που δηλώνει το πρόσωπο στο οποίο αναφέρεται το ρήμα και ονομάζεται δοτική προσωπική :
Ἔξεστί σοι, ὦ υἱέ, σῶσαι τὸν πατέρα. (είναι δυνατόν σε σένα) 
Ἄδηλον παντὶ ἀνθρώπῳ ὅπῃ τὸ μέλλον ἕξει.
Ἔδοξέ μοι τὴν ἐπιστολὴν πέμπειν.

2. Η δοτική προσωπική, μετατρεπόμενη σε αιτιατική, δίνει το υποκείμενο του απαρεμφάτου που λειτουργεί ως υποκείμενο του απροσώπου ρήματος, π.χ. Χρή ἡμῖν ἐπαινεῖν τούς δικαίους ἂνδρας. Χρή: ρήμα, ἐπαινεῖν: υποκείμενο του ρήματος, τελικό απαρέμφατο, ἡμῖν: δοτική προσωπική και  υποκείμενο του απαρεμφάτου:ἡμᾶς
Στην απρόσωπη σύνταξη έχουμε πάντοτε ετεροπροσωπία , αφού το υποκείμενο του ρήματος δεν γίνεται να είναι ίδιο με το υποκείμενο του απαρεμφάτου.

Πηγή: http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL102/521/3395,13694/

Άσκηση 
Στις παρακάτω προτάσεις να υπογραμμίσετε τα απρόσωπα ρήματα και τις απρόσωπες εκφράσεις, να βρείτε τη δοτική προσωπική(όπου υπάρχει) και να κάνετε τη σύνταξη των απροσώπων ρημάτων και εκφράσεων.
 1.  Ἒδοξε μοι τὴν ἐπιστολήν πέμπειν.
 2. Ἒξεστι σοι, σῶσαι τόν πατέρα.
 3.  Ἀναγκαῖον ὑμῖν ἐστί πράττειν ταῦτα.
 4. Δοκεῖ αὐτοῖς τήν εἰρήνην δέχεσθαι.
 5. Προσήκει τοῖς πολίταις πείθεσθαι τοις νόμοις.
 6. Ἒδοξεν Ἀθηναίοις τειχίζειν τήν  πόλιν.
 7.  Ἄξιόν ἐστίν ἀνθρώποις μεμνῆσθαι τῆς ἀρετῆς
 8. Χρὴ ὑμῖν ἐπαινεῖν τοὺς δικαίους ἂνδρας.
 9. Τοῖς ἰδιώταις ἔξεστι τὰς δαπάνας συντέμνειν.
 10. Ἀνάγκη ἐστί ἡμῖν φυλάττειν τήν πόλιν.
 11. Προσήκει μισεῖν καί κολάζειν τοὺς προδότας καί δωροδόκους.
 12. Δεῖ τὸν παῖδα ζῆν κατά το πρόσταγμα τοῦ παιδαγωγοῦ.
 13. Ἂξιον ἐστί ἡμῖν πράττειν τά δέοντα.
 14. Ῥάδιον ἐστιν ὑμῖν διαβαίνειν τὸν ποταμόν.
 15. Οὐ συμφέρει τοῖς Ἓλλησι πολεμεῖν ἀλλήλοις.

Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου 2014

Δημοτικά τραγούδια της ξενιτιάς


ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙA ΤΗΣ ΞΕΝΙΤΙΑΣ

ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΑ ΣΤΗΝ ΞΕΝΙΤΙΑ

Το δημοτικό τραγούδι

Ανήκει στην κατηγορία των δημοτικών τραγουδιών της ξενιτιάς. Τα τραγούδια αυτά γνώρισαν μεγάλη άνθηση, καθώς η ξενιτιά υπήρξε ένα πολύ συνηθισμένο φαινόμενο στην Ελλάδα.  Τα τραγούδια αυτά απηχούν καταστάσεις από τη ζωή των απλών ανθρώπων που φεύγουν από την πατρίδα τους για να βρουν καλύτερη τύχη σε μια άλλη χώρα.Τα δημοτικά τραγούδια της ξενιτιάς χαρακτηρίζονται από λυρισμό και δραματικότητα και φανερώνουν τα αισθήματα αγάπης που συνδέουν τον ξενιτεμένο με την οικογένεια και την πατρίδα του. Εκφράζουν τόσο τη νοσταλγία αυτού που έφυγε όσο και την πίκρα αυτού που έμεινε.

Ενότητα 1η: (Θέλω……..αγαπάνε)

Ο φόβος της αρρώστιας που βασανίζει τον ξενιτεμένο και οι ανάγκες που έχει αυτός, όταν αρρωστήσει

Αφηγητής είναι ο ίδιος ο ξενιτεμένος. Αναφέρει ότι πήρε την απόφαση να φύγει για τα ξένα πιστεύοντας ότι θα απουσιάσει για 30 ημέρες, τα πράγματα όμως δεν ήρθαν όπως τα υπολόγιζε και η ξενιτιά τον κράτησε κοντά της για 30 χρόνια. Ο αφηγητής αφηγείται ένα γεγονός του παρελθόντος, χρησιμοποιώντας δραματικό ενεστώτα που χαρίζει ζωντάνια και ένταση στο λόγο.

Επιμένει πολύ στο ενδεχόμενο της αρρώστιας που είναι και ο μεγαλύτερος φόβος του. Η ξενιτιά γίνεται πολύ πιο σκληρή, όταν κάποιος είναι άρρωστος και η επανάληψη του ρήματος θέλω τονίζει αυτό την άποψη του αφηγητή. Τα πράγματα και τα πρόσωπα που αναφέρονται φανερώνουν την φροντίδα την οποία έχει ανάγκη ένας άρρωστος άνθρωπος αλλά και όλα εκείνα που στερείται ένας ξενιτεμένος. Οι στίχοι 7-8 είναι έντονα λυρικοί. Στο στίχο 8 ο αφηγητής εκφράζει την άποψη ότι όσο ένας ξένος έχει την υγειά του όλοι τον αγαπάνε, μόλις όμως αρρωστήσει, όλοι αδιαφορούν για αυτόν, τον εγκαταλείπουν και έτσι γίνεται πιο έντονη η επιθυμία για το σπίτι του και τους δικούς του ανθρώπους.

Ενότητα 2η: (Μα………….κληματαριά μου)

Το δράμα του άρρωστου ξενιτεμένου και η τελευταία επιθυμία του.

Η αφήγηση συνεχίζεται σε τρίτο πρόσωπο(από κάποιον άλλο) και πληροφορούμαστε ότι οι φόβοι του ξενιτεμένου επαληθεύτηκαν. Τα ρήματα σε ιστορικό χρόνο παρουσιάζουν την άσχημη κατάσταση του ξενιτεμένου. Χρησιμοποιείται η υπερβολή: ο ξενιτεμένος αναστενάζει και ολόκληρη η γη αναταράζεται από το βαρύ και πένθιμο αυτό αναστεναγμό. Η τελευταία επιθυμία του ξενιτεμένου είναι να είχε λίγο νερό από τον τόπο του και λίγα φρούτα από τον κήπο του: αυτά λειτουργούν ως σύμβολα του τόπου του και του σπιτιού του. Αυτό που εύχεται ο ξενιτεμένος είναι να μπορούσε να βρεθεί στην πατρίδα και το σπίτι του και να νιώσει τη χαρά και τη ζεστασιά των αγαπημένων του προσώπων.

Γλώσσα-Ύφος

Η γλώσσα είναι απλή, λαϊκή, προφορική με κάποιους ιδιωματικούς τύπους που δίνουν ζωντάνια στο ποίημα. (ξιστρώνει, ούλοι). Κυριαρχούν τα ουσιαστικά και τα ρήματα ενώ απουσιάζουν τα επίθετα.

Το ύφος είναι απλό, λιτό, άμεσο, ζωντανό, γρήγορο και σε μερικά σημεία γίνεται πολύ λυρικό.

Στίχοι

Οι στίχοι είναι ιαμβικοί δεκαπεντασύλλαβοι, ανομοιοκατάληκτοι εκτός από τους δύο τελευταίους  (ζευγαρωτή ομοιοκαταληξία).

Σχήματα λόγου

1.     Πολλές εικόνες.
2.    Προσωποποίηση: η ξενιτιά με γέλασε, περικαλώ σε ξενιτιά,
3.    Υπερβολή: κι η γης αναταράχτη
4.    Επανάληψη: τριάντα, θέλει, ξενιτιά
5.    Παρήχηση: τ, ρ, ντ, (στίχοι 1-2), θ, λ, σ, π, τ, ν (στίχοι 3-6), κ, ρ (στίχος 9), στ, λ, μ (στίχος 12)
6.    Ετυμολογικό σχήμα: μήλα- μηλιά, σταφύλι- ροδοστάφυλοΞΕΝΙΤΕΜΕΝΟ ΜΟΥ ΠΟΥΛΙ
 Ενότητητα 1η: (Ξενιτεμένο μου  πουλί......τι να σου προβοδίσω)
Στο δημοτικό αυτό τραγούδι η γυναικεία μορφή που  μένει πίσω βιώνει τα αισθήματα της θλίψης και της στέρησης που της προκαλεί ο ξενιτεμός του αγαπημένου της προσώπου. Η γυναίκα εκφράζει την αδυναμία της να προσφέρει δείγματα αγάπης προς τον αγαπημένο της γιατί η απόσταση απο τη μια και η μεγάλη της θλίψη από την άλλη εμποδίζουν την επικοινωνία. Έτσι δεν μπορεί να βρει τίποτα που θα φτάσει στον αγαπημένο της.Η ενότητα δομείται στα σχήματα της αντίθεσης και της επανάληψης που  αποτελούν τυπικά γνωρίσματα των δημοτικών τραγουδιών.  Με την αντίθεση και την επανάληψη δίνεται το μέγεθος της λύπης και της απελπισίας της γυναίκας  που βλέπει την επιθυμία της για επαφή με τον ξενιτεμένο να προσκρούει σε ανυπέβλητες δυσκολίες.
Ενότητα 2η: (Σηκώνομαι.....δάκρυα χύνω)
Περιγράφεται η συναισθηματική κατάσταση της γυναίκας που μένει πίσω και στερείται όλες τις απλές χαρές της ζωής που η παρουσία του άντρα της θα της πρόσφερε. Η μοναξιά γίνεται αφόρητη για τη νέα γυναίκα και τη βασανίζει. Η λύπη της εκδηλώνεται με πολλούς τρόπους: δεν μπορεί να κοιμηθεί, κοιτά τις άλλες γυναίκες και τις ζηλεύει καθώς αυτή μένει μόνη της χωρίς παιδί. Ο βουβός πόνος που περιορίζεται στο εσωτερικό ενός σπιτιού δίνει τραγική διάσταση στο κοινωνικό πρόβλημα της αποδημίας.


Γλώσσα-Ύφος

Η γλώσσα είναι απλή, λαϊκή, προφορική με κάποιους ιδιωματικούς τύπους που δίνουν ζωντάνια στο ποίημα. (προβοδίσω, ξερωγιάζεται, ταχταρίζουν). Κυριαρχούν τα ουσιαστικά και τα ρήματα ενώ απουσιάζουν τα επίθετα.

Το ύφος είναι απλό, λιτό, άμεσο, ζωντανό, γρήγορο και σε μερικά σημεία γίνεται πολύ λυρικό και μελαγχολικό.

Στίχοι

Οι στίχοι είναι ιαμβικοί δεκαπεντασύλλαβοι, ανομοιοκατάληκτοι και χωρίζονται σε δύο ημιστίχια με ολοκληρωμένο νόημα το καθένα από αυτά.
 

Σάββατο, 22 Νοεμβρίου 2014

Προτάσεις για τη δημιουργία ψηφιακών κόμικς

Με τα ακόλουθα προγράμματα μπορείτε να δημιουργήσετε ψηφιακά κόμικς εύκολα και γρήγορα: 
 1.  Comic creator : Δεν απατείται εγγραφή. Συμπληρώνετε τίτλο, υπότιτλο και τον δημιουργό του κόμικς και ξεκινάτε. Επιλέγετε τα panels που χρειάζεστε και στη συνέχεια backgrounds, people και items. Τα επιλέγετε και τα σέρνετε στην οθόνη για να δημιουργήσετε την ιστορία σας. Πληκτρολογήσε το κείμενο και  στη συνέχεια πατήστε finish. Μπορείτε να εκτυπώσετε τα κόμικς ή να τα σώσετε με printscreen.
 2. Chogger: Δεν απαιτείται εγγραφή. Αφού επιλέξετε make comics, επιλέγετε το πλαίσιο και στη συνέχεια εισάγετε εικόνα. Μπορείτε να αναζητήσετε εικόνες στο google, εισάγοντας το θέμα ή μπορείτε να φορτώσετε εικόνα από τον υπολογιστή
  σας.Επιλέγετε add image και στη συνέχεια σέρνετε την εικόνα που επιλέξατε ή φορτώσατε στον καμβά σχεδίασης. Μετά εισάγετε συννεφάκια διαλόγων και γράφετε το κείμενο σας. Όταν τελειώσετε, πατάτε finish, συμπληρώνετε τα απαραίτητα στοιχεία και πατάτε publish. Σε λίγα λεπτά μπορείτε να δείτε το κόμικς σας. Μπορείτε να αντιγράψετε το link ή να σώσετε το κόμικς με printscreen.
 3. Stripgenerator: Δεν απαιτείται εγγραφή. Επιλέγετε create new strip και φτιάχνετε το κόμικς σας. Επιλέγετε frames, characters, items, text και δημιουργείτε την  ιστορία σας. Όταν ολοκληρώσετε την εργασία σας, επιλέγετε finish και συμπληρώνετε τα απαραίτητα στοιχεία. Μπορείτε να μοιραστείτε το κόμικς σας, να το φέρετε στην ιστοσελίδα σας ή να το αποθηκεύσετε ως εικόνα.
 4. Write comics: Δεν απαιτείται εγγραφή. Επιλέγετε background, φιγούρες και συννεφάκια διαλόγων και στη συνέχεια στο τετράγωνο πλαίσιο που σας δίνεται πληκτρολογήστε το κείμενο σας και πατήστε submit word.

  Πατήστε add another scene, αν θέλετε να προσθέσετε σκηνή και finished αν έχετε τελειώσει.  Μπορείτε να αντιγράψετε το link ή να αποθηκεύσετε το κόμικς ως εικόνα.
 5.   Witty comics: Αφού κάνετε την απαραίτητη εγγραφή, επιλέγετε background, φιγούρες, συννεφάκια διαλόγων, πληκτρολογείτε το κείμενο σας, δίνετε ένα τίτλο και στη συνέχεια πατάτε save. Μπορείτε να αποθηκεύσετε το κόμικς σας με printscreen.
                                        

Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2014

Πολυτεχνείο 1973-2014

Εδώ πολυτεχνείο, Γ.Σαράντης
Τρείς νύχτες καίγανε οι φωτιές
την τελευταία ακούστηκαν καμπάνες
Κάπου αλλού θα παίζεται η ζωή μας σκέφτηκα
και τότε τον είδα
λαμπαδιασμένο απ’ τις ζητωκρυαγές
να τρέχει προς το θάνατο
Αλέξανδρε του φώναξα
Αλέξανδρε
κι ύστερα πιο σπαραχτικά Αλέξανδρεεε,
πάλι και πάλι
Καθώς έσκυψα να τον σηκώσω από την άσφαλτο
δε βρήκα παρά στάχτη
Σ’ όλους τους δρόμους οι στρατιώτες πυροβολούσαν το φόβο τους.


ΓΙΩΡΓΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Εδώ Πολυτεχνείο Τρείς νύχτες καίγανε οι φωτιές την τελευταία ακούστηκαν καμπάνες Κάπου αλλού θα παίζεται η ζωή μας σκέφτηκα και τότε τον είδα λαμπαδιασμένο απ' τις ζητωκρυαγές να τρέχει προς το θάνατο Αλέξανδρε του φώναξα Αλέξανδρε κι ύστερα πιο σπαραχτικά Αλέξανδρεεε, πάλι και πάλι Καθώς έσκυψα να τον σηκώσω από την άσφαλτο δε βρήκα παρά στάχτη Σ' όλους τους δρόμους οι στρατιώτες πυροβολούσαν το φόβο τους. Πηγή: www.lifo.gr
ΓΙΩΡΓΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Εδώ Πολυτεχνείο Τρείς νύχτες καίγανε οι φωτιές την τελευταία ακούστηκαν καμπάνες Κάπου αλλού θα παίζεται η ζωή μας σκέφτηκα και τότε τον είδα λαμπαδιασμένο απ' τις ζητωκρυαγές να τρέχει προς το θάνατο Αλέξανδρε του φώναξα Αλέξανδρε κι ύστερα πιο σπαραχτικά Αλέξανδρεεε, πάλι και πάλι Καθώς έσκυψα να τον σηκώσω από την άσφαλτο δε βρήκα παρά στάχτη Σ' όλους τους δρόμους οι στρατιώτες πυροβολούσαν το φόβο τους. Πηγή: www.lifo.gr

Μικρός τύμβος, Ν.Βρεττάκος

Δίχως τουφέκι και σπαθί, με το ήλιο στο μέτωπο,
υπήρξατε ήρωες και ποιητές μαζί. Είστε το Ποίημα.
Απλώνοντας το χέρι μου δεν φτάνει ως εκεί
που ωραία λουλούδια τις μορφές σας
Λιτανεύει ο αέρας της αρετής. Ω παιδιά μου,
Μπροστά σ’ αυτό το ποίημα μετράει μόνο η σιωπή.


Στους σκοτωμένους σπουδαστές του Νοεμβρίου, Λ.Παππά

Μάτια κλειδωμένα, χέρια παγωμένα
κείτεται
-δεκοχτώ χρονώ ήτανε δεν ήτανε-
για να έχω εγώ πουλιά-φτερά στα χέρια μου,
και συ στο σπιτάκι σου,
μια γλάστρα με βασιλικό στο πεζουλάκι
και τα παιδιά μας ξένοιαστα να χτίζουνε το μέλλον.

Η μάνα του τον περιμένει και δεν έρχεται,
η άνοιξή του παίζει κα δεν τηνε ξέρει πια.
Στις φλέβες του αίμα σταματημένο και πικρό,
γυαλί σπασμένο ο κόσμος, σωριασμένο πάνω του.
Για να έχω εγώ τον άσπρο μου ύπνο
Και συ γαρίφαλο χαμόγελο στο στόμα σου,
για να ’χουν τα παιδιά μας το δικό τους ήλιο…


Κυριακή, 9 Νοεμβρίου 2014

Χαλασμένες γειτονιές, Κ.Χαρπαντίδης

Ο Κοσμάς Χαρπαντίδης γεννήθηκε το 1959 στο Κάτω Νευροκόπι Δράμας. Σπούδασε νομικά και σήμερα ζει στην Καβάλα. Έχει κατοικήσει, κατά καιρούς, και σε άλλες πόλεις του βορρά. Δικηγορεί από το 1986. Εμφανίστηκε το 1993 με τα αφηγήματα "Μανία πόλεως" (εκδόσεις Επικαιρότητα) και στη συνέχεια το 1995 με τα διηγήματα "Οι εξοχές των νεκρών" (εκδόσεις Νεφέλη). Συνεργάστηκε στην έκδοση του λογοτεχνικού περιοδικού "Υπόστεγο". Το 1997 έγραψε το "Ταξίδι με θέα τη θάλασσα", ένα ανθολόγιο λογοτεχνικών κειμένων για την Καβάλα σε μορφή θεατρικού αναλογίου.

Χαλασμένες γειτονιές

Θεματικά κέντρα
 • Πολυκατοικία- «Αξιοποίηση του αστικού χώρου»
 • Φυλακισμένα παιδιά- Έλλειψη παιχνιδιού.

ΕΝΟΤΗΤΑ 1:Η παρακμή της πόλης και η ασχήμια των γειτονιών
(Χαλασμένες γειτονιές……….ο έρωτας)

Το απόσπασμα ξεκινά με την περιγραφή της σύγχρονης πόλης της Καβάλας. Ο συγγραφέας αποκαλεί τις γειτονιές χαλασμένες γιατί έχουν χάσει την ομορφιά τους και έχουν αποκτήσει ένα απάνθρωπο πρόσωπο. Τα προβλήματα που αναφέρονται είναι η έλλειψη του πράσινου και οι πολυκατοικίες που χτίστηκαν  βιαστικά, χωρίς κάποιο σχεδιασμό και ασχημαίνουν τις γειτονιές της καβάλας.
Τη δεκαετία του 1950, που σε όλη την Ελλάδα προχωρούσε η ανάπτυξη των πόλεων και άρχισαν να χτίζονται πολυκατοικίες, η Καβάλα δεν μπόρεσε να παρακολουθήσει τις εξελίξεις λόγω της παρακμής του καπνεμπορίου που οδήγησε σε οικονομικό μαρασμό την πόλη. Έτσι, το 1970 η Καβάλα προσπάθησε να κερδίσει το χαμένο έδαφος, με αποτέλεσμα να γκρεμιστούν τα παλιά και καλαίσθητα κτίρια και στη θέση τους να χτιστούν πολυκατοικίες πρόχειρα, βιαστικά και επιπόλαια.
Ο συγγραφέας εκφράζει την απέχθεια του για τη σημερινή εικόνα της πόλης που έχει χάσει την όμορφη μυρωδιά του καπνού και φοβάται πως το παρελθόν θα εκδικηθεί τους ανθρώπους καθώς θα είναι υποχρεωμένοι να ζουν σε ένα ψυχρό, απρόσωπο και διαρκώς πιο άσχημο τόπο.
Τέλος ο συγγραφέας εκφράζει την ευχή να μπορούσε να βρεθεί ένας όμορφος τόπος όπου θα έβρισκαν καταφύγιο  αυτοί που ακόμα τους αγγίζει η ομορφιά και η μαγεία της νύχτας και εξακολουθούν να ερωτεύονται. Ο συγγραφέας μιλώντας για αυτούς τους ανθρώπους φωτογραφίζει τον εαυτό του.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Αναμνήσεις από τα παιδικά χρόνια του συγγραφέα
(Παιδί…………..σκοτεινιασμένες καμάρες)

Ο συγγραφέας φέρνει στη μνήμη του την παιδικά του ηλικία, τότε που το μυαλό του ήταν μόνο στο παιχνίδι. Θυμάται τις σχολικές εκδρομές στο φρούριο και τα βράδια που τα παιδιά έτρεχαν πίσω από τα σκυλιά και που άκουγαν τρομακτικές ιστορίες από τους μεγαλύτερους. Όμως όλες αυτές οι αναμνήσεις σβήνουν καθώς σήμερα η πόλη δεν αφήνει πλέον καθόλου χώρο για μια αλάνα ή ένα κήπο.

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Η πόλη έρημη από πάρκα και πράσινο
(Στρέφοντας το βλέμμα……………..ερημιά της επαρχίας)

Ο συγγραφέας βλέπει με θλίψη την ολοκληρωτική απουσία του πράσινου και των πάρκων, τα οποία αποτελούν πηγή ζωής και ομορφιάς. Με ειρωνεία λέει ότι η εικόνα αυτή είναι αποτέλεσμα της αξιοποίησης, απληστίας δηλαδή του ανθρώπου να εκμεταλλευτεί κάθε ίχνος γης και να κερδίζει συνεχώς χρήματα.
Μόνο ένας χώρος έχει μείνει στην πόλη όπου τα παιδιά μπορούν να παίζουν. Ο συγγραφέας θυμάται ότι παλιότερα τα παιδιά ηρεμούσαν με το παιχνίδι ενώ τώρα εξαγριώνονται τονίζοντας με αυτόν τον τρόπο ότι οι σύγχρονες συνθήκες ζωής αλλοιώνουν τον άνθρωπο.

Γλώσσα
Η γλώσσα του κειμένου είναι πλούσια, προσεγμένη και φροντισμένη δημοτική. Ο μεταφορικός λόγος που χρησιμοποιεί κάνει τη γλώσσα του έντονα ποιητική.
Υπάρχουν πολλά σχήματα λόγου( μεταφορές, προσωποποιήσεις, εικόνες)
Ύφος
Το ύφος είναι γλαφυρό, ζωντανό και παραστατικό. Είναι λυρικό λόγω της μεταφορικής γλώσσας και των πολλών  σχημάτων λόγου. Εξαιτίας του πρώτου προσώπου το ύφος γίνεται εξομολογητικό, πιο προσωπικό και αποκτά μια συναισθηματική χροιά και μια νοσταλγική και μελαγχολική διάθεση.

Ο αφηγητής
Στο κείμενο υπάρχει πρωτοπρόσωπη αφήγηση, δηλαδή ο αφηγητής συμμετέχει στα γεγονότα που αφηγείται. Σε κάποια σημεία χρησιμοποιείται και το α πληθυντικό πρόσωπο και το β ενικό πρόσωπο σαν να απευθύνεται ο αφηγητής σε κάποιο συνομιλητή.

Ο χρόνος
Υπάρχει η αντίθεση του παρελθόντος με το παρόν της πόλης.
Επίσης υπάρχει η πορεία του χρόνου της μέρας: πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Αυτό συμβαίνει και στις τρεις ενότητες.

Από την εξόρμηση του Β5 στη συνοικία του Αϊ-Γιάννη.....Οι πολυκατοικίες "πνίγουν" τα παλιά παραδοσιακά  σπίτια  και την εκκλησία του Αϊ΄Γιάννη....
Και  αν θέλετε να μη φαίνονται τα πρόσωπα των μαθητών σας δοκιμάστε το http://cartoon.pho.to/ που μετατρέπει όλες τις φωτογραφίες σας σε cartoon και μπορείτε να το αξιοποιήσετε και για τη δημιουργία comics. Δείτε την τελευταία φωτογραφία.